Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Karta Dużej Rodziny

W celu otrzymania Karty Dużej Rodziny dla uprawnionych członków rodziny przedstawiciel ustawowy składa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokicinach wniosek, który można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej lub na stronie internetowej w zakładce "Druki".

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
   
 2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
   
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
   
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
   
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o niepełnosprawności;
   
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w  rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art 37 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.