Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Dożywianie dzieci w szkołach

Utworzono dnia 13.09.2017

Program wspierania gmin w zakresie dożywiania

- "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Rokicinach informuje, iż rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole.

Rodzina może skorzystać z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkole, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 150% kwoty kryterium dochodowego, które wynosi 514 zł. (kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł):
150 % kryterium dochodowego wynosi 771, 00 zł netto.

Pomoc w postaci posiłku przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji, ustalając okres i sposób finansowania. Dyrektor szkoły zawiera porozumienie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczące współpracy przy dożywianiu uczniów, w tym zasad refundacji kosztów posiłków dokonywanych dla dzieci i rodzin objętych wsparciem Ośrodka.

Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana :

  • dzieciom do 7 roku życia,

  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Pomoc może być przyznana także osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż są przyjmowane wnioski na dożywianie dzieci i uczniów w szkołach z rodzin najuboższych i wielodzietnych spełniających kryterium dochodowe. Osoby zainteresowane powinny przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające dochody rodziny:

  • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;

  • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury;

  • zaświadczenie o dochodach uzyskiwanych z posiadanego gospodarstwa rolnego lub prowadzonej działalności gospodarczej;

  • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Przyznanie ww. pomocy jest możliwe a podstawie uchwały Nr XXXIX/255/14 Rady Gminy Rokiciny z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego Gminy Rokiciny dotyczącego realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 w części przyznania pomocy dla dzieci i uczniów w formie posiłku udzielanego na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola, o którym mowa w art.17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono ww. pomocy nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.