Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Rodzina 500 +

Utworzono dnia 03.03.2016

INFORMACJA
dla osób zainteresowanych świadczeniem wychowawczym
w ramach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Program „Rodzina 500 +”

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach uprzejmie informuje, iż jest jednostką odpowiedzialną za realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program „Rodzina 500 +” zwany świadczeniem  wychowawczym wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na:

1) Pierwsze (jedyne lub najstarsze) dziecko, po spełnieniu kryterium dochodowego:

      - jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

      - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, gdy miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

2) Drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze niezależnie od dochodu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w kwocie 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Druki wniosku o świadczenie wychowawcze dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach w pokoju nr 25 na I piętrze oraz w pokoju nr 21 na parterze, a także na stronie internetowej GOPS: www.gopsrokiciny.naszops.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.rokiciny.net.

Prawidłowo wypełnione wnioski będą przyjmowane od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od 1 kwietnia 2016 r. Prawo do tego świadczenia ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie) wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest z wyrównaniem do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami (przykład: osoba, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek w miesiącu czerwcu 2016 r., po pozytywnym rozpatrzeniu, otrzyma wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.). Rozpatrzenie wniosku w ww. terminie (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po 1 lipca 2016 r. prawo do świadczenia ustala się od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski i załączniki do wniosku będzie można złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  a także drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Wszelkie informacje będzie można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub pod numerami telefonów: (44)7195010 wew. 69 lub (44)7195957 wew. 69

 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenie wychowawczego:

A. Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do prawidłowo wypełnionego wniosku dołączają:

 1. Załącznik nr 2 - oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego pełnoletniego członka rodziny;
 2. Załącznik nr 3 - oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
  a) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,
  b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  c) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego;
 3. Załącznik nr 4 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 4. W przypadku osób ubezpieczonych w KRUS - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z KRUS
 5. W przypadku utraty dochodu - dokumenty potwierdzające utratę i wysokość tego dochodu:
  a) Utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - świadectwo pracy, PIT 11 za 2014 r., umowa zlecenie, umowa o dzieło
  b) Zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego,
  c) Utratę zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  d) Utratę zasiłku przedemerytalnego, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej,
  e) Wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania,
  f) Utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  g) Utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń,
  h) Utratę świadczenia rodzicielskiego,
  i) Utratę stypendium doktoranckiego;
 6. W przypadku uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające uzyskanie i wysokość tego dochodu:
  a) Uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - umowa o pracę, umowa zlecenie, zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu o za drugi pełny przepracowany miesiąc,
  b) Uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej,
  c) Uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabiltacyjnego, zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
  d) Uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
  e) Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia
  f) Uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, według przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  g) Zakończenie urlopu wychowawczego,
  h) Uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
  i) Uzyskanie stypendium doktoranckiego,

B. Osoby ubiegające się tylko o świadczenia wychowawcze na drugie i kolejne dziecko przedkładają tylko prawidłowo wypełniony wniosek

C. W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy do prawidłowo wypełnionego wniosku niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i kolejne, należy dołączyć:
1. Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
2. Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
3. Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 242

W poprzednim tygodniu: 206

W tym miesiącu: 684

W poprzednim miesiącu: 745

Wszystkich: 12760

Pogoda

Imieniny

Zegar