Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Pomoc społeczna

Do zadań pomocy społecznej należy w szczególności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. Praca socjalna;
 3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń - kto może ubiegać się o pomoc?

O pomoc ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jeśli posiadają zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom borykającym się z problemami:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
 • trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej,

Dla uzyskania większości świadczeń z pomocy społecznej, szczególnie finansowych niezbędne jest również spełnienie przez osoby lub rodziny kryterium dochodowego.

Począwszy od 1 października 2018 r. kryteria dochodowe wynoszą:

1. dla osoby samotnie gospodarującej - 701,00 zł

2. dla osoby w rodzinie - 528,00 zł