Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Zasiłek stały i okresowy

Zasiłek stały

Przysługuje osobie pełnoletniej:

  • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej tj. 701,00 zł
  • pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód tej osoby, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego tj. 528,00 zł

Całkowita niezdolność do pracy oznacza zarówno całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Wysokość zasiłku stanowi:

  • w przypadku osób samotnych różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą tj. 701,00 zł, a posiadanym przez osobę dochodem,
  • w przypadku osób w rodzinie różnicę pomiędzy kwotą kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 528,00 zł, a faktycznie posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Wysokość przyznanego zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 645,00 zł miesięcznie, a także nie może być niższa niż 30,00 zł.

 

Zasiłek okresowy

Może być przyznany osobom i rodzinom, których dochody nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz brak możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Okres przyznania zasiłku okresowego uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Przyznanie zasiłku okresowego ze względu na brak możliwości zatrudnienia zobowiązuje klientów do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może  ograniczyć się tylko do zarejestrowania w urzędzie pracy,

Wysokość zasiłku okresowego:

  • Dla osoby samotnie gospodarującej uzależniona jest od dochodu. Zasiłek jest wypłacany do wysokości różnicy między pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej określonym w ustawie o pomocy społecznej tj. 701,00 zł, a faktycznie posiadanym dochodem osoby. kwota zasiłku nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 701,00 zł a dochodem tej osoby. 
  • Dla osoby w rodzinie. Zasiłek wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym dla rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej tj. 528,00 zł na osobę w rodzinie, a faktycznie posiadanym dochodem rodziny. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a jej dochodem.