Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Szanowni Państwo

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO), w związku z tym informujemy, że:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach, z siedzibą Rokiciny - Kolonia ul. Tomaszowska 9,
97-221 Rokiciny jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Ośrodka.

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Pan Dariusz Bezat, z którym można się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail: iod@ekofit.pl lub telefonując pod nr. 608-404-427

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rokicinach w celu otrzymania adekwatnego do sytuacji wsparcia z ww. Ośrodka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach, zwany dalej: "Administratorem". Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach, ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny lub telefonując pod numer: 44/719-59-56. 

2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja zadań niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z następujących ustaw: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu rodzin i kobiet w ciąży "Za życiem", ustawa z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,  kodeks rodzinny i opiekuńczy, kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny,  kodeks karny i programów: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, Program Posiłek w Szkole i w Domu. Przetwarzanie danych jest również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją zadań niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ich przetwarzanie jest niezbędne do do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.

4. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to określone w Rzeczowym Wykazie Akt dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach w zależności od kategorii akt sprawy. Po upływie okresu przechowywania danych zostaną one na podstawie zgody Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskimoddane do brakowania. 

5. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym kategoriom odbiorców: firmom lub instytucjom przy współpracy wykonania obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze i w jego imieniu, ale tylko te dane, które są niezbędne do zrealizowania celów.

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana  danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

7.Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.*

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji, lub przemieszczania się.