Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Stypendia Szkolne

Stypendium szkolne

Pomoc materialna przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Rokiciny w formie:

  • stypendium szkolnego,
  • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikających z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia - miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 528,00 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych.

Pomoc materialna przysługuje do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Celem pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, lecz umożliwienie uczniowi równego dostępu do edukacji, pomoc dla konkretnego ucznia w uzyskaniu przez niego właściwego dostępu do edukacji, mimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego realizowana jest przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedłożeniu oryginalnych faktur lub rachunków wystawionych na wnioskodawcę, w formie wypłaty gotówkowej we wskazanym w decyzji miejscu.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i pracowników służb społecznych - nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.