Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Świadczenie wychowawcze - "Rodzina 500 +"

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach uprzejmie informuje, że jest jednostką odpowiedzialną za realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program "Rodzina 500 +" zwany świadczeniem wychowawczym wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r.

Świadczenie wychowawcze - RODZINA 500 +

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce lub ojcu dziecka;
 • opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na dziecko o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W jakiej wysokości przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu , jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w rozłączeniu lub separacji, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w danym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia wychowawczego przysługującego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Kryterium dochodowe

Osobom, które starają się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko (jedyne lub najstarsze w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

 

Utrata dochodu

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ten dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Utrata dochodu oznacza:

 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego;
 • utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty oraz renty rodzinnej i renty socjalnej;
 • wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych  lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
 • utrata świadczenia rodzicielskiego;
 • utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym    (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).

Uzyskanie dochodu

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, ustalając jego osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, dochód ten ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Uzyskanie dochodu oznacza:

 • zakończenie urlopu wychowawczego;
 • uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 • uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
 • uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • uzyskanie  świadczenia rodzicielskiego;
 • uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W przypadku gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Dochód z gospodarstwa rolnego

W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045).

Ustalając dochód rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiącego podstawę wymiaru podatku rolnego wlicza się obszary rolne oddane w dzierżawę z wyjątkiem (dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy):

 • oddanej w dzierżawę, na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;
 • gospodarstwa rolnego wniesionego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • gospodarstwa rolnego oddanego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Ustalając dochód rodziny uzyskany z wydzierżawionego od Agencji Nieruchomości Rolnych gospodarstwa rolnego, dochód uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza się o zapłacony czynsz z tytułu dzierżawy.

W przypadku gdy rodzina uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego oraz dochody pozarolnicze, dochody te sumuje się.

Dochód dziecka pod opieką opiekuna prawnego

W przypadku, gdy prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego. ustalając dochód, uwzględnia się tylko dochód dziecka.

Postępowanie w przypadku marnotrawienia przyznanych środków ze świadczenia wychowawczego

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia wychowawczego lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem, marnotrawienia lub wydatkowania świadczenia niezgodnie z celem, organ właściwy oraz marszałek województwa mogą zwrócić się do kierownika środka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), w celu weryfikacji tych wątpliwości. Organ właściwy lub marszałek województwa odmawiają przyznania prawa do świadczenia wychowawczego, jeżeli osoba ubiegająca się o to świadczenie uniemożliwi przeprowadzenie wywiadu lub nie udzieli wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem.
W przypadku gdy osoba, której przyznano świadczenie wychowawcze marnotrawi świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Terminy składania wniosków, terminy wypłaty świadczenia wychowawczego

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokicinach w wersji papierowej od dnia 01.08.2018 r.  

 

Wnioski w wersji online można składać od dnia 01.07.2018 r.  Rodziny, które będą chciały ubiegać się o świadczenie 500+   drogą elektroniczną już w lipcu, mają do wyboru trzy kanały online - wśród nich: ministerialny  Portal Informacyjno - Usługowy Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku do dnia 31.10.2018 r. daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie śwadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik nastąpi do dnia 31 października 2018 r. 

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2017.

 

Warto podkreślić, że na ministerialnym portalu Emp@tia zostały udostępnione przyjazne kreatory wypełniania wniosków
o wszystkie świadczenia dla rodzin. Są to bardzo czytelne i przejrzyste narzędzia, które umożliwiają wykonanie tego zadania
w prosty, a wręcz intuicyjny sposób.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie wysłany drogą elektroniczną, za pośrednictwem ministrialnego Portalu Informacyjno - Usługowego Emp@tia, cała korespondencja z gminą będzie prowadzona również drogą elektroniczną. W takim wypadku korespondencja z gminy trafi do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na tronie empatia.mrpips.gov.pl


 

Obowiązek informowania o wszelkich zmianach

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze, jest obowiązana do jego zwrotu. za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się:

 1. świadczenie wychowawcze wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczenia wychowawczego albo wstrzymanie wypłaty tego świadczenia, jeżeli osoba była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
 2. świadczenie wychowawcze przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie;
 3. świadczenie wychowawcze wypłacone w przypadku gdy marszałek województwa ustali że w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń na rodzinę w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze;
 4. świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie wychowawcze przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia;
 5. świadczenie wychowawcze wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenie wychowawcze, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

Od kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.