Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Jak wypełnić wniosek - krok po kroku

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO - Rodzina 500 plus

Część I

Punkt 1 wniosku (w ramce)

W pierwszej kolejności wypełniania wniosku należy wskazać dane rodzica lub opiekuna dziecka, który stara się o świadczenie wychowawcze - dane osoby składającej wniosek, zwanej dalej "wnioskodawcą":

 1. imię,
 2. nazwisko,
 3. numer PESEL
 4. data urodzenia
 5. seria i numer dokumentu tożsamości, gdy wnioskodawca nie ma nadanego numeru PESEL (dotyczy to przede wszystkim cudzoziemców),
 6. obywatelstwo,
 7. stan cywilny (żonaty/zamężna, kawaler/panna, rozwiedziony/rozwiedziona, wdowiec/wdowa).

Adres zamieszkania wnioskodawcy:

 1. gmina/dzielnica
 2. kod pocztowy
 3. miejscowość
 4. ulica
 5. numer domu
 6. numer mieszkania
 7. numer telefonu (jest nieobowiązkowy, ale warto wpisać aktualny numer, gdyż w razie potrzeby dodatkowych informacji bądź wątpliwości przyśpieszy on kontakt między Ośrodkiem Pomocy Społecznej a wnioskodawcą),
 8. adres poczty elektronicznej - e-mail, konieczny jeżeli wiosek jest składany przez internet.

Punkt 2 wniosku

Dotyczy on ustalenia czy wnioskodawca ubiega się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze i kolejne dziecko czy tylko na drugie i kolejne dziecko.

Mamy tutaj do zaznaczenia jeden z dwóch kwadratów:

 1. Pierwszy kwadrat zaznacza wyłącznie osoba, która ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko (jedyne, bądź najstarsze w rodzinie do 18 roku życia).

Wtedy też należy wypełnić tabelę zamieszczoną na kolejnej stronie a oznaczoną jako "A. Dane pierwszego dziecko". 

W tabeli "A" należy podać dane dziecka (pierwszego): imię i nazwisko, płeć, numer PESEL (lub numer i serię dokumentu tożsamości), stan cywilny, obywatelstwo i datę urodzenia.

2. Drugi kwadrat zaznacza osoba, która nie ubiega się o świadczenie na pierwsze dziecko (tylko o drugie i kolejne dziecko)

W tej sytuacji nie należy wypełniać tabeli "A. Dane pierwszego dziecko" - zostaje ona pusta.

Punkt 3 wniosku

Pojawia się tu tabelka "B. Kolejne dziecko/dzieci" i dotyczy drugiego, trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinie. Wpisujmy tu dane każdego z nich: imię i nazwisko, , numer PESEL, datę urodzenia i/lub numer i serię dokumentu tożsamości), obywatelstwo, stan cywilny i płeć.

Uwaga! - do tej tabelki nie należy wpisać kolejny raz danych pierwszego dziecka. A jeśli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze tylko na drugie i kolejne dziecko danych pierwsze dziecka nie wpisujesz ani w tabeli A, ani w tabeli B.

Punkt 4 wniosku

Dotyczy składu całej rodziny. Tutaj wpisujemy cały skład rodziny - wnioskodawcę, drugiego z rodziców (małżonka, partnera), wszystkie dzieci.

Według ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określającej świadczenie wychowawcze do składu rodziny należą:

 • małżonkowie,
 • rodzice dzieci lub opiekunowie faktyczni,
 • dzieci do 25-ego roku życia, jeżeli zamieszkują wspólnie z rodzicami lub opiekunami i są na ich utrzymaniu,
 • dzieci niepełnosprawne powyżej 25-ego roku życia, jeśli ich opiekunowi przyznane zostało świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Do rodziny nie zaliczmy:

 • dzieci pod opieką opiekuna prawnego,
 • dzieci,które pozostają w związku małżeńskim,
 • dziecka pełnoletniego jeśli posiada swoje dziecko.

Osoba samotnie wychowująca dziecko (czyli panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

W tabelce dotyczącej składu rodziny należy podać: imiona i nazwiska, stopień pokrewieństwa względem osoby składającej wniosek (wnioskodawca, mąż/żona, córka/syn), numer PESEL, a także Urząd Skarbowy pod jaki podlegają członkowie rodziny.

Rodzice, którym sąd przyznał opiekę  naprzemienną nad dzieckiem, mogą oboje wpisać to dziecko do składu swojej nowej rodziny.

Punkt 5 wniosku

Dotyczy przypadków gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Należy tu podać imię i nazwisko niepełnosprawnego dziecka lub dzieci.

Punkt ten wypełniają wyłącznie osoby starające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko.

Punkt 6 i 7 wniosku dotyczą dochodów uzyskiwanych przez każdego członka rodziny i wypełniają je wnioskodawcy starający się o świadczenie wychowawcze także na pierwsze dziecko.

Punkt 6 wniosku

Należy tu wskazać do jakiego organu odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne rodziców lub opiekunów dziecka. Dzięki zaznaczeniu odpowiedniego kwadratu Ośrodek Pomocy Społecznej sam uzyska odpowiednie dane - np. o wysokości składek.

Punkt 7 wniosku

W punkcie 7.1 należy wskazać, czy któreś z rodziców lub opiekunów dziecka płaciło w 2016 roku alimenty na dzieci spoza rodziny. W tym przypadku trzeba dołączyć do wniosku odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną a także przekaz lub przelew pieniężny dokumentujący wysokość zapłaconych alimentów.

W punkcie 7.2 określamy wysokość dochodów nieopodatkowanych podatkiem dochodowym za 2016 rok. Są tu ukazane trzy przypadki takich dochodów:

 • dochód nieopodatkowany w 2016 roku każdego pełnoletniego członka rodziny (takie jak: alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, diety radnych, dochody zagraniczne, stypendia szkolne, sportowe, doktoranckie) - jeśli członek rodziny uzyskał takie dochody zaznaczamy pierwszy kwadrat w punkcie 7.2 oraz wypełniamy Załącznik ZSW-01 do wniosku;
 • dochód z 2016 roku rozliczany na podstawie ryczałty lub karty podatkowej - jeśli członek rodziny uzyskał takie dochody zaznaczamy drugi kwadrat w punkcie 7.2 oraz dołączamy do wniosku zaświadczenie z
 • dochód uzyskany w 2016 roku z gospodarstwa rolnego - jeśli członek rodziny uzyskał dochody z gospodarstwa rolnego (posiada grunty rolne) zaznaczamy trzeci kwadrat w punkcie 7.2 oraz wypełniamy Załącznik ZSW-03 do wniosku.

Uwaga! Nigdzie nie trzeba podawać dochodów, które rozliczamy co roku na formularzu PIT (z pracy, emerytury, renty itp.) bo zostaną one przekazane bezpośrednio z urzędu skarbowego!

Punkt 7.3 wniosku dotyczy zmian w sytuacji zawodowej i materialnej w rodzinie od roku 2014 do chwili składania wniosku, należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat i wskazać czy:

 • nastąpiła utrata dochodu, lub
 • nie nastąpiła utrata dochodu

oraz czy:

 • nastąpiło uzyskanie dochodu, lub
 • nie nastąpiło uzyskanie dochodu.

Pod punktem 7.3 są zamieszczone szczegółowe wytyczne w jakiej sytuacji możemy mówić o utracie lub uzyskaniu dochodu.

Jeżeli sytuacja materialna rodziny uległa zmianie należy to udokumentować dołączając do wniosku odpowiednie dokumenty:

 • w przypadku utraty dochodu - dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, PIT-11);
 • w przypadku uzyskania dochodu w 2016 rok - dokumenty określające wysokość dochodu oraz liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany (np. zaświadczenie od pracodawcy, PIT-11);
 • w przypadku uzyskania dochodu w 2017 lub 2018 roku - dokumenty określające wysokość tego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (np. zaświadczenie z pracy, decyzja, zaświadczenie z ZUS, zaświadczenie z Urzędu pracy o wysokości zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych).

Część II

Należy dokładnie przeczytać oświadczenie dostosowując podane informacje do swojej sytuacji rodzinnej. w tej cześć trzeba również zaznaczyć czy wnioskodawca:

 • nie przebywa za granicą, gdzie zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub
 • przebywa za granicą, gdzie zastosowanie maja przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

a także czy:

 • za granicą gdzie zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie przebywa inny członek rodziny, lub czy
 • za granicą gdzie zastosowanie mają przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przebywa inny członek rodziny.

Warto też zapoznać się z sytuacjami, w których należy poinformować Ośrodek Pomocy Społecznej o zmianach mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

Następnie należy podać numer konta bankowego, na które ma być wypłacone świadczenie. W przypadku braku numeru konta świadczenie wypłacane będzie wypłacane wyłącznie jak czek do zrealizowania w banku spółdzielczym, w określonych godzinach i dniach w miesiącu.

Ostatnim krokiem jest wypisanie załączników do wniosków - wszystkich dokumentów, potwierdzających sytuację wnioskodawcy i jego rodziny.

Następnie pozostaje przeczytanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z pouczeniem oraz oświadczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia (na samym końcu wniosku).

 

ZAŁĄCZNIKI: