Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Jeżeli jesteś osobą samotną, niezdolną do samodzielnego funkcjonowania ze  względu na swój wiek lub stan zdrowia, jeżeli potrzebujesz pomocy drugiej osoby a rodzina nie jest w stanie Ci jej zapewnić możesz skorzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze przysługują:

 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;
 2. Osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący wspólnie małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Szczegółowy zakres czynności:

1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
- pomoc w dokonywaniu zakupów i dostarczanie ich podopiecznemu;
- przyrządzanie posiłków zgodnie z zasadami dietetyki oraz odpowiedniej jednostki chorobowej podopiecznego lub dostarczanie gotowych posiłków;
- przygotowywanie posiłków a część dnia, w której podopieczny zostanie sam i właściwe ich przechowywanie;
- w przypadku ograniczonej sprawności podopiecznego; podanie posiłku, nakarmienie;
- pomoc w ogrzewaniu mieszkania;
- pomoc w uiszczaniu opłat i należności:
- doustne podejmowanie leków zaleconych przez lekarza oraz kontrolowanie prawidłowości ich przyjmowania, realizacja recept lekarskich;

2. Opieka higieniczna - czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego:
- toaleta całego ciała (kąpiel, mycie włosów, strzyżenie, obcinanie paznokci);
- przebieranie w czystą odzież;
- zapobieganie odleżynom;

3. Opieka higieniczna - czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia:
- wietrzenie pomieszczeń;
- mycie podłóg; czyszczenie mebli;
- mycie okien;
- mycie naczyń;
- utrzymanie czystości w kuchni, łazience;
- pranie odzieży i pościeli;

4. Pielęgnacja - zgodna z zaleceniami lekarza

5. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem:

- utrzymanie kontaktów z rodziną, sąsiadami, znajomymi;
- wychodzenie z podopiecznym na spacery;
- utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem;
- zapewnienie możliwości kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach z instytucjami np. OPS, ZUS, PCPR.

Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zainteresowanej lub innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej Ośrodek może w przypadku odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych częściowo lub całkowicie zwolnić z ponoszenia opłat na świadczenie tych usług na czas określony, jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 • konieczność sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej,
 • korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług - usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • konieczność ponoszenia przez osobę zobowiązaną odpłatności za pobyt członka rodziny w jednostce pomocy społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej, po przedstawieniu dowodu wpłaty
 • konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze powodującym, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie,
 • ponoszenie stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków, których wysokość zagraża egzystencji świadczeniobiorcy związanych z potrzebami mieszkaniowymi, procesem leczenia, w tym z koniecznością rehabilitacji, zakupu leków, artykułów rehabilitacyjnych lub pielęgnacyjnych - po przedstawieniu dowodów zakupu;
 • zdarzenie losowe.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i miejsce świadczenia. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi i mogą obejmować:

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 • kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych,
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

2. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,

4. Pomoc mieszkaniowa,

5. Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Są świadczone przez firmy, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne, z którymi Ośrodek zawarł stosowne umowy.