Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Dożywianie dzieci odbywa się w przedszkolach i w szkołach w ramach realizacji programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł co stanowi 150% sumy kwot kryterium dochodowego na osbę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 o pomocy społecznej.

W przypadku ubiegania się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokicinach złożyć właściwy wniosek. 

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia  wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od emerytury),

- zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;

- w przypadku gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

- osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

W ramach ww. programu z pomocy finansowej na zakup żywności mogą skorzystać osoby, które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek określoną w  art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., oraz ich dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego dla osoby w rodzinie lub osoby samotnej.

Kryterium  dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w ramach ww. programu wynosi:

  • dla osoby samotnej  1051,50 zł
  • dla osoby w rodzinie - 792,00 zł