Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych wydawana jest w celu:

 • potwierdzenia uprawnień do korzystania z ulg i zwolnień,
 • zwiększenia szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
 • umocnienia oraz wspierania rodziny wielodzietnej,
 • promowania modelu rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej wizerunku.

Karta dużej rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje. O przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze oraz osoby w sytuacji gdy jeden rodzic wychowuje troje lub więcej dzieci.

Zasady wydawania Karty

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych jest przyznawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do czasu ukończenia 18 roku życia;
 3. dziecku powyżej 18 roku życia  - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem o planowanym terminie zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

KWojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych przysługuje rodzinom wielodzietnym bez względu na kryterium dochodowe.

Karta wydawana jest na podstawie wniosku przesłanego pocztą tradycyjną lub wniosku złożonego osobiście na adres: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź

W przypadku rodziny, która uzyskała potwierdzenie przez urząd gminy lub miasta danych zawartych we wniosku, aby otrzymać Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych, należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek potwierdzony przez urząd gminy lub miasta;
 2. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki lub kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej;
 3. w przypadku rodzin zastępczych - kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia opiekuńczego,
 4. w przypadku rodzinnego domu dziecka - kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnym domu dziecka;
 5. w przypadku opiekuna prawnego - kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
 6. w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18 roku życia - kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności o pracy i samodzielnej egzystencji.

W przypadku rodziny, która nie uzyskała potwierdzenia przez urząd gminy lub miasta danych zawartych we wniosku, aby otrzymać Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych, należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek;
 2. kserokopię aktów urodzenia dzieci, wymienionych we wniosku;
 3. kserokopię dowodu osobistego rodziców lub opiekunów prawnych wymienionych we wniosku;
 4. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki lub kserokopię legitymacji szkolnej lub studenckiej;
 5. oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu, zgodne ze wzorem, w przypadku gdy dokument stwierdzający tożsamość nie poświadcza adresu zameldowania rodzica/opiekuna;
 6. w przypadku rodzina zastępczych - kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej, w tym o charakterze pogotowia rodzinnego;
 7. w przypadku rodzinnego domu dziecka - kserokopię postanowienia sądu o umieszczeniu w dziecka w rodzinnym domu dziecka;
 8. w przypadku opiekuna prawnego - kserokopię postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
 9. w przypadku rodzin z dzieckiem/dziećmi niepełnosprawnym(i) powyżej 18-go roku życia - kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Wniosek i załączniki można otrzymać w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, lub można pobrać ze strony internetowej: http://www.rcpslodz.pl

Karty dla rodzin wydawane będą w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu wniosku. Mogą być odebrane osobiście w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, lub przesłane pocztą na adres wskazany we wniosku. Karta wydawana jest bezpłatnie, na okres kolejnych 36 miesięcy od daty wydania, bądź na okres krótszy jeżeli w tym okresie jedno lub więcej dzieci przekroczy wiek uprawniający do wydania Karty.

Wraz z upływem terminu ważności Karty Wnioskodawca chcąc przedłużyć uczestnictwo w programie zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku. Przedłużenie Karty równoznaczne jest z wydaniem nowej Karty z innym numerem i nie wymaga ponownego składania dokumentów zawartych przy pierwszym wniosku, jeżeli nie straciły swojej ważności, a osoby których dotyczą są nadal uprawnione do otrzymania ulg.

W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty a także zmiany danych osobowych użytkownika, duplikat Karty z tym samym numerem wydawany jest na wniosek, w terminie do 15 dni roboczych od daty wpływu wniosku. Duplikat Karty może być odebrany osobiście w regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi lub przesłany pocztą na adres wskazany we wniosku. Warunkiem wydania duplikatu karty jest złożenie wniosku o wydanie duplikatu, zwrot karty uszkodzonej oraz złożenie stosownego oświadczenia. Wydanie duplikatu Karty polega opłacie w wysokości 10 złotych płatnej na rachunek bankowy wskazany przez RCPS w Łodzi.