Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Paczki żywnościowe

Utworzono dnia 06.08.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach informuje, że od dnia 01.08.2018 r. można składać wnioski o przyznanie paczek żywnościowych, których organizacją zajmuje się Fundacja Poranek z siedzibą Olszowa 11/4, 97-225 Ujazd.

Skierowania można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rokicinach oraz ze strony internetowej www.gopsrokiciny.naszops.pl po spełnieniu następujących kryteriów dochodowych:

dla osoby samotniegospodarującej - 1028,00 (dochód netto)

dla osoby w rodzinie 1268,00 (dochód netto)

Należy udokumentowac dochód za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku przedkładając np. zaświadczenie od pracodawcy, odcinek z banku o wysokości renty lub emerytury lub złożyć oświadczenie o uzyskanych dochodach.

Należy również spełniać jedną z przesłanek uprawniających do otrzymania pomocy społecznej zgodnie
z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U 2017 poz. 1769) tj.

Art. 7 Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:


1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) uchylony;

11) trudności w integracji cudzoziemcow, ktorzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznością, o ktorej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 08.08.2018, 14:45

Załącznik

Utworzono dnia 08.08.2018, 14:45

Załącznik

Utworzono dnia 08.08.2018, 14:45

Załącznik

Utworzono dnia 08.08.2018, 14:45

Załącznik

Utworzono dnia 08.08.2018, 14:45