Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Świadczenie wychowawcze - "Rodzina 500 +"

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

A. Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do prawidłowo wypełnionego wniosku dołączają:

 1. Załącznik nr 2 - oświadczenie dokumentujące wysokość innych dokumentów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego pełnoletniego członka rodziny;
   
 2. Załącznik nr 3 - oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
   - wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,
   - wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
   - wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego

   
 3. Załącznik nr 4 - oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;
   
 4. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne z KRUS - w przypadku osób pobierających emeryturę bądź rentę;
   
 5. W przypadku utraty dochodu - dokumenty potwierdzające utratę i wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, PIT-11);
   
 6. W przypadku uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające uzyskanie i wysokość tego dochodu (np. zaświadczenie z pracy, PIT-11, zaświadczenie z Urzędu Pracy lub zaświadczenie z ZUS,

B. Osoby ubiegające się tylko o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko  przedkładają tylko prawidłowo wypełniony wniosek.

C. W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy do prawidłowo wypełnionego wniosku, niezależnie od tego czy na pierwsze, czy drugie i kolejne dziecko, należy dołączyć:

 1. Zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
   
 2. Orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
   
 3. Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację oraz orzeczenie o alimentach.

 

ZAŁĄCZNIKI: