Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Świadczenia rodzinne

Do świadczeń rodzinnych należą:

 • Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  - urodzenia dziecka,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  - samotnego wychowywania dziecka,
  - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  - rozpoczęcia roku szkolnego,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;

   
 • Świadczenia opiekuńcze:
  - zasiłek pielęgnacyjny,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy,
  - świadczenie pielęgnacyjne,

   
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
   
 • Świadczenie rodzicielskie.

 

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu o przysposobienie dziecka),
 3. osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punkcie 1 i 2 do czasu:

 • ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 21 roku życia lub
 • ukończenia przez dziecko 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie wymienionej w punkcie 3 zasiłek przysługuje pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko lub osoba ucząca się została umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego rodzica do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m. in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł (netto).

Gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto).

Wysokość zasiłku rodzinnego (od 1.11.2016 r.) wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Wynosi jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.

Przysługuje: matce, ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

W przypadku urodzenie więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu lub wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dodatek ten przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczna potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Warunku konieczności przedłożenia zaświadczenia nie stosuje się wobec osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także do osób którzy przysposobili dziecko.

Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.


 

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Wynosi 400 zł miesięcznie w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem  legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności  lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba obiegająca się o dodatek:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmioty wykonującego działalność leczniczą i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Dodatek ten wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Przysługuje on samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego rodzica dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli jej rodzice nie żyją.


4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek ten przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku wynosi 95,00 zł miesięcznie.


5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Należny jest w wysokości:

 • 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w umiarkowanym bądź znacznym stopniu.

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Wynosi jednorazowo 100,00 zł i przysługuje raz w roku szkolnym.

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny.


7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Dodatek ten przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie,

 

 • w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł miesięcznie.

Wyżej wymienione dodatki przysługują tylko jeśli przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na dane dziecko.