Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokicinach

Świadczenia rodzinne - zasiłek rodzinny

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny, a także jej małżonka;
   
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany należy dostarczyć zupełny akt urodzenia);
   
 • prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności;
   
 • zaświadczenie ze szkoły dzieci powyżej 16 roku życia (szkoła ponadgimnazjalna);
   
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w hektarach przeliczeniowych w 2014 r., np. nakaz płatniczy);
   
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2014 r.;
   
 • zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty w przypadku uzyskania dochodu po 2014 r. (umowa o pracę, umowa zlecenie, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego, emerytury, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych);
   
 • odpowiedni dokument potwierdzający utratę dochodu w przypadku utraty dochodu oraz wysokość tego dochodu ( świadectwo pracy, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, PIT-11 za 2014 r.);oświadczenie o wysokości dochodu nieopodatkowanego (wraz z odpowiednimi dokumentami np. przelewy dokumentujące wysokość alimentów, decyzja w sprawie przyznania stypendium, funduszu alimentacyjnego, zaświadczenie z KRUS - w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2014 r.);
   
 • w przypadku, gdy jeden z rodziców zameldowany jest na terenie innej gminy, zaświadczenie, że nie pobiera świadczeń w tamtejszym organie właściwym;
   
 • zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2014 r.;
   
 • kopia odpisu wyroku (postanowienie) sądu zasądzające alimenty na dzieci;
   

Dodatkowo do każdego wniosku o dodatek do zasiłku należy dołączyć dokumenty jak do zasiłku rodzinnego oraz:

 1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 - ego tygodnia ciąży do porodu ( w zaświadczeniu muszą być podane ponadto terminy udzielania świadczeń zdrowotnych w każdym trymestrze ciąży);

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
   
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej w całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym;

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

 • akt zupełny urodzenia dziecka ( w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany);
   
 • akt zgonu drugiego z rodziców;
   
 • odpis prawomocnego wyroku sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne;

4. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

 • zaświadczenie szkoły (lub szkoły wyższej, gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności);

5. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie szkoły o  uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
   
 • zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.